04ZAD­BANE STOPY TO WAŻNY ELE­MENT URODY

Stopy niosą nas przez całe życie. To właśnie na nich opiera się cały ciężar naszego ciała. Z tego powodu bardzo ważna jest praw­idłowa i sys­tem­aty­czna ich pielę­gnacja. Jest to istotne nie tylko dla naszej urody i dobrego samopoczu­cia, ale również dla naszego zdrowia.

Stopy są w stanie powiedzieć bardzo wiele o człowieku, o tym jaki tryb życia prowadzi, co mu dolega oraz jaka jest jego zdrowotna kondycja.

Piękne zad­bane stopy są ważnym ele­mentem urody. Pobudzają one wyobraźnię oraz przy­cią­gają wzrok innych ludzi. Aksamitna i gładka skóra stóp daje nam poczu­cie kom­fortu i świeżości. Dodaje również powabu i pewności każdej kobiecie, a także pod­kreśla dbałość o swój wygląd każdego ele­ganck­iego mężczyzny.

Dlat­ego warto stopom poświecić trochę uwagi i czasu.

Insty­tut Kos­me­tologii i Medy­cyny Este­ty­cznej „Image” pro­fesjon­al­nie zadba o stopy.

Jako jedyni w Koninie do pielę­gnacji stóp sto­su­jemy frezarkę przez­nac­zoną tylko do tego celu. Jest to pro­fesjon­alna frezarka HI TECH PODO 100 pd-​65 LIGHT TITA­NIUM z sys­te­mem chłodzenia cieczą. Przy pomocy takiej aparatury szy­bko i skutecznie usuwamy zro­gowa­ci­ały naskórek, odciski na stopach, a także dbamy o paznok­cie (pedi­cure hybry­dowy, klasyczny).

Zapew­ni­amy 100% higienę i bezpieczeństwo !!!

Do zabiegu pedi­cure sto­su­jemy wszelkiego rodzaju jed­no­ra­zowe akce­so­ria (japonki, sep­a­ra­tory, tarki pil­niki, ręczniki itd.). Poza tym tylko my w Koninie dys­ponu­jemy autok­lawem Auto­hause klasy B, który gwaran­tuje steryl­ność narzędzi do wykony­wanych zabiegów pedi­cure. Prowadz­imy również doradztwo i sprzedaż pro­fesjon­al­nych kos­me­tyków do pielę­gnacji i leczenia stóp, znanej i cenionej na rynku firmy GEHWOL.

Oto zabiegi dla stóp:

PEDI­CURE HYBRY­DOWY SHELLAC
  • 06nakładany jak lakier
  • wytrzy­mały jak ŻEL
  • zde­j­mowany w ciągu kilku minut
  • nie uszkadza nat­u­ral­nej płytki paznokcia

Koniec z odpryski­waniem, smugami i długim cza­sem wysy­cha­nia lakieru !

Pro­ponu­jemy zupełną nowość na pol­skim rynku – Shel­lac. Pro­dukt ten stanowi rewolucyjne odkrycie, ponieważ pozostaje bez skazy nawet do dwóch tygodni, nakładany jest jak lakier, a wytrzy­mały jak żel i usuwa się w zaled­wie kilka minut. Shel­lac to połącze­nie najlep­szych właś­ci­wości lakierów do paznokci, a zarazem najlep­szych cech żelu. Shel­lac jest elasty­czny i cienki jak lakier, nie tylko wygląda nat­u­ral­nie, ale także wspo­maga ochronę paznokci poprzez elasty­czne, lus­trzane wykończe­nie, które nie ulega zma­towie­niu, ani odpryski­wa­niu, nawet w najtrud­niejszych warunkach.

Shel­lac to pro­dukt hipoa­ler­giczny, nie powoduje żad­nej szkody dla nat­u­ral­nej płytki paznok­cia. Co za tym idzie styl­iza­cja Shel­lac jest odpowied­nia dla każdej kobi­ety, nawet tej, która do tej pory miewała prob­lemy ze styl­iza­cją paznokci. Już dziś pożeg­naj uczu­cie frus­tracji związanej z uszkodze­niem lakieru i pow­itaj satys­fakcję z ide­al­nie trwałego koloru.

PEDI­CURE KOSMETYCZNY

02Polega na star­ciu zgru­bi­ałego naskórka z pięt, opiłowa­niu i oczyszcze­niu paznokci. Pedi­cure kos­me­ty­czny kończymy poma­lowaniem paznokci i wma­sowaniem kremu odżywczego.

PEDI­CURE LECZNICZY

01To pedi­cure kos­me­ty­czny rozsz­er­zony o usunię­cie modzeli, odcisków, nagniotków i lecze­nie wras­ta­ją­cych paznokci.

PEDI­CURE SPA

07To niezwykle odpręża­jący zabieg, w którym po wyko­na­niu pedi­cure kos­me­ty­cznego wyk onu­jemy delikatny pil­ing stóp. Dzięki temu usuwamy zro­gowa­ci­ały naskórek o raz nada­jemy stopom delikat­ności i gład­kości. Następ­nie stopy pod­dawane są relak­su­jącemu masażowi stóp i ciepłej kąpieli w parafinie. Na zakończe­nie zabiegu wma­sowu­jemy bogaty w skład­niki naw­ilża­jące krem, który utr­wala efekt zabiegu.

KĄPIEL STÓP W PARAFINIE

05Jeśli Twoje stopy są suche i zniszc­zone warto wykonać ten zabieg. Efekt widoczny jest naty­ch­mi­ast. Kąpiel parafi­nowa regeneruje i wygładza szorstki naskórek, prze­ci­wdzi­ała wysusza­niu stóp.

MASAŻ STÓP

03Jeśli prag­niesz, aby skóra stóp była gładka, miękka i delikatna – pole­camy odży­w­czo– natłuszcza­jący masaż stóp. Masaż dzi­ała również relaksująco.